(022) 886-593 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • bg

U slučaju državnog praznika raspored odvoza komunalnog otpada pomiče se na sljedeći radni dan.

Sve usluge Gradske čistoće Drniš d.o.o. možete plaćati i na Autobusnom kolodvoru Drniš u Prometnom uredu (blagajni).

Reciklažno dvorište

Reciklžno dvorište za potrebe korisnika Grada Drniša smješteno je u ulici Prva obrtnička ulica 1a, Drniš (industrijska zona).

U njega korisnici „Kućanstva" mogu dopremati i odlagati sav svoj glomazni otpad i manje količine građevinskog otpada (do 200 kg na godinu). Odlaganje glomaznog otpada od strane korisnika „Kućanstvo" se ne naplaćuje.

Prilikom dopremanja glomaznog otpada kao i ostalog reciklabilnog otpada, otpad treba biti uredno razdvojen ili neće biti zaprimljen. Također uz predaju otpada u reciklažno dvorište obavezna je i identifikacija korisnika.

Pravnim subjektima se eventualno odlaganje naplaćuje sukladno cjeniku davatelja usluge.   

EE otpad

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Provedbena tijela na državnoj razini su Agencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom je uspostaviti sustav odvojenog skupljanja, obrade i oporabe električnog i elektroničkog otpada.

Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

 • rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,
 • pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom
 • štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa
 • nastaje eksplozije ili požara

EE otpad se zbrinjava:

 • Postupkom renoviranja i ponovnom upotrebom uređaja
 • Postupkom recikliranja i ponovnom upotrebom materijala
 • Postupkom dozvoljenog i ispravnog odlaganja

Kako postupati sa EE otpadom?

 • Ne bacajte ga u smeće!
 • "Svrha sustava gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom je osiguravanje postizanja ciljeva sakupljanja i obrade električkog i elektroničkog otpada određenih pravilnikom iz članka 53. Stavka 3. Ovog Zakona kojim se uređuje gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom."
 • Pri kupnji novog uređaja zatražite od trgovca da preuzme vaš stari uređaj.
 • Mogućnost besplatnog zbrinjavanja starog uređaja prilikom kupnje novog.
 • Proizvođač koji prodaje proizvod od kojeg nastaje posebna kategorija otpada dužan je osigurati mogućnost preuzimanja tog otpada na lokaciji na kojoj prodaje taj proizvod bez troškova po kupca sukladno pravilniku kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada iz članka 53. Stavka 3. Ovog Zakona. U slučaju kataloške prodaje, prodaje putem Interneta i drugog sličnog načina prodaje, proizvođač proizvoda je obvezan na svojim mrežnim stranicama obavijestiti kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od tih proizvoda na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca.
 • EE otpad koji imate možete odnijeti i odložiti u reciklažno dvorište na lokaciji Prva obrtnička ulica 1a, Drniš (industrijska zona)

Koje su obveze proizvođača?

Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

Što napraviti s EE otpadom?

Ne bacajte ga u smeće! Pri kupnji novog uređaja zatražite od trgovca da preuzme vaš stari uređaj. Sav EE otpad koji imate možete odložiti na jedno od prikupnih mjesta za EE otpad.

Gdje s baterijama i tonerima?

Stare baterije, toneri iz printera i kopirnih uređaja ne spadaju u kategoriju EE otpada. Za zbrinjavanje otpada iz navedenih kategorija potrebno se obratiti poduzećima koja imaju dozvolu za gospodarenje otpadom ove vrste.

Sve potrebne informacije možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu okoliša www.azo.hr. Na ovoj adresi također možete pronaći informacije o zbrinjavanju svih ostalih kategorija otpada i zaštiti okoliša.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POPIS PROIZVODA PREMA VRSTAMA 120 KB PDF

Pojmovnik

Agencija za zaštitu okoliša je javna ustanova osnovana za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu.

EE otpad iz kućanstva je otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.

EEA - European Environment Agency (http://www.eea.europa.eu/)

Električna i elektronička oprema i uređaji predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima.

Električni i elektronički otpad je otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično).

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je pravna osoba s javnim ovlastima koja provodi aktivnosti na organiziranju gospodarenja EE otpadom sukladno odredbama Pravilnika.

Opasna tvar je tvar koja je posebnim zakonom, posebnim propisima i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku određena kao opasna tvar.

Ovlaštena osoba za skupljanje EE otpada je pravna ili fizička osoba koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja EE otpada i ovlaštenik je koncesije za skupljanje EE otpada.

Ponovna uporaba EE otpada je svaki postupak pri kojem se EE otpad ili njegovi sastavni dijelovi koriste za prvotnu namjenu za koju su bili namijenjeni.

Posjednik EE otpada je pravna ili fizička osoba koja posjeduje EE otpad ili čijom registriranom djelatnošću stalno ili povremeno nastaje EE otpad.

Postupci gospodarenja otpadom su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada.

Prevencija predstavlja mjere u cilju smanjenja količine i štetnosti za okoliš EE otpada uključujući i materijale i tvari sadržane u EE otpadu.

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.

Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.

Skupljanje EE otpada je skupljanje, skladištenje, razvrstavanje i prijevoz do mjesta obrade i oporabe.

Tehnološki procesi gospodarenja otpadom su određene funkcionalno-tehnološke cjeline gospodarenja otpadom kojima se opisuje materijalni tok otpada, a uključuje prikupljanje, prihvat, skladištenje, prethodno razvrstavanje i razvrstavanje, miješanje otpada, pakiranje, popravak, čišćenje, provjera budućeg proizvoda i u slučaju oporabe ili zbrinjavanja otpada tehnološke procese koje je odredio podnositelj zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom sukladno smjernicama.

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment

Komunalni otpad

Glavna djelatnost tvrtke je skupljanje i odvoz neopasnog otpada.

Djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, glomaznog otpada, korisnog otpada te neopasnog proizvodnog otpada vrši se na području Grada Drniša te Općine Ružić.

Korisnici komunalne usluge su pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici nekretnina na području na kojem isporučitelj obavlja uslugu.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, te otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima ako je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, sukladno odredbama Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).

Glomazni otpad je otpad iz kućanstva, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, većih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu ponovo upotrijebiti, a čine ga papir i karton, staklo, plastika, metal i ostali iskoristivi materijali.

Komunalni otpad se za sve kategorije korisnika prikuplja u spremnicima od 80L, 120L, 240L i po potrebi 1100L kada su pitanju više stambene zgrade ili veći gospodarski subjekti.

Korisnici „Kućanstva“ imaju mogućnost da svoj glomazni otpad zbrinu na jedan o načina: da ga osobno dostave u reciklažno dvorište Grada Drniša bez troška naplate odlaganja ili naruče otvoreni veliki spremnik od 7 m3 na kućnu adresu pri čemu im je besplatna količina glomaznog otpada od 2 m3 dok se razlika naplaćuje sukladno cjeniku.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad iz proizvodne/uslužne djelatnosti ako je po svojstvima sličan otpadu iz kućanstva a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima te otpad nastao čišćenjem javnih površina. U posudu za odlaganje kućnog otpada (kanta) ne smije se odlagati: korisni otpad (papir, staklo, PET ambalaža, Al – Fe limenke, itd.), tekućine, žeravica, vrući pepeo, leševi životinja, biološki otpad (trava, granje, korov, kora, itd.), građevinski otpad.