(022) 886-593 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • bg

U slučaju državnog praznika raspored odvoza komunalnog otpada pomiče se na sljedeći radni dan.

Sve usluge Gradske čistoće Drniš d.o.o. možete plaćati i na Autobusnom kolodvoru Drniš u Prometnom uredu (blagajni).

EE otpad

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Provedbena tijela na državnoj razini su Agencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom je uspostaviti sustav odvojenog skupljanja, obrade i oporabe električnog i elektroničkog otpada.

Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

 • rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,
 • pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom
 • štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa
 • nastaje eksplozije ili požara

EE otpad se zbrinjava:

 • Postupkom renoviranja i ponovnom upotrebom uređaja
 • Postupkom recikliranja i ponovnom upotrebom materijala
 • Postupkom dozvoljenog i ispravnog odlaganja

Kako postupati sa EE otpadom?

 • Ne bacajte ga u smeće!
 • "Svrha sustava gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom je osiguravanje postizanja ciljeva sakupljanja i obrade električkog i elektroničkog otpada određenih pravilnikom iz članka 53. Stavka 3. Ovog Zakona kojim se uređuje gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom."
 • Pri kupnji novog uređaja zatražite od trgovca da preuzme vaš stari uređaj.
 • Mogućnost besplatnog zbrinjavanja starog uređaja prilikom kupnje novog.
 • Proizvođač koji prodaje proizvod od kojeg nastaje posebna kategorija otpada dužan je osigurati mogućnost preuzimanja tog otpada na lokaciji na kojoj prodaje taj proizvod bez troškova po kupca sukladno pravilniku kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada iz članka 53. Stavka 3. Ovog Zakona. U slučaju kataloške prodaje, prodaje putem Interneta i drugog sličnog načina prodaje, proizvođač proizvoda je obvezan na svojim mrežnim stranicama obavijestiti kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od tih proizvoda na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca.
 • EE otpad koji imate možete odnijeti i odložiti u reciklažno dvorište na lokaciji Prva obrtnička ulica 1a, Drniš (industrijska zona)

Koje su obveze proizvođača?

Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

Što napraviti s EE otpadom?

Ne bacajte ga u smeće! Pri kupnji novog uređaja zatražite od trgovca da preuzme vaš stari uređaj. Sav EE otpad koji imate možete odložiti na jedno od prikupnih mjesta za EE otpad.

Gdje s baterijama i tonerima?

Stare baterije, toneri iz printera i kopirnih uređaja ne spadaju u kategoriju EE otpada. Za zbrinjavanje otpada iz navedenih kategorija potrebno se obratiti poduzećima koja imaju dozvolu za gospodarenje otpadom ove vrste.

Sve potrebne informacije možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu okoliša www.azo.hr. Na ovoj adresi također možete pronaći informacije o zbrinjavanju svih ostalih kategorija otpada i zaštiti okoliša.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POPIS PROIZVODA PREMA VRSTAMA 120 KB PDF