(022) 886-161 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • bg

U slučaju državnog praznika raspored odvoza komunalnog otpada pomiče se na sljedeći radni dan.

Sve usluge Gradske čistoće Drniš d.o.o. možete plaćati i na Autobusnom kolodvoru Drniš u Prometnom uredu (blagajni).

EE otpad

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Provedbena tijela na državnoj razini su Agencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom je uspostaviti sustav odvojenog skupljanja, obrade i oporabe električnog i elektroničkog otpada.

Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

 • rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,
 • pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom
 • štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa
 • nastaje eksplozije ili požara

EE otpad se zbrinjava:

 • Postupkom renoviranja i ponovnom upotrebom uređaja
 • Postupkom recikliranja i ponovnom upotrebom materijala
 • Postupkom dozvoljenog i ispravnog odlaganja

Kako postupati sa EE otpadom?

 • Ne bacajte ga u smeće!
 • "Svrha sustava gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom je osiguravanje postizanja ciljeva sakupljanja i obrade električkog i elektroničkog otpada određenih pravilnikom iz članka 53. Stavka 3. Ovog Zakona kojim se uređuje gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom."
 • Pri kupnji novog uređaja zatražite od trgovca da preuzme vaš stari uređaj.
 • Mogućnost besplatnog zbrinjavanja starog uređaja prilikom kupnje novog.
 • Proizvođač koji prodaje proizvod od kojeg nastaje posebna kategorija otpada dužan je osigurati mogućnost preuzimanja tog otpada na lokaciji na kojoj prodaje taj proizvod bez troškova po kupca sukladno pravilniku kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada iz članka 53. Stavka 3. Ovog Zakona. U slučaju kataloške prodaje, prodaje putem Interneta i drugog sličnog načina prodaje, proizvođač proizvoda je obvezan na svojim mrežnim stranicama obavijestiti kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od tih proizvoda na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca.
 • EE otpad koji imate možete odnijeti na prikupno mjesto za EE otpad na lokaciji Stjepana Radića 69, Drniš

Koje su obveze proizvođača?

Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

Što napraviti s EE otpadom?

Ne bacajte ga u smeće! Pri kupnji novog uređaja zatražite od trgovca da preuzme vaš stari uređaj. Sav EE otpad koji imate možete odložiti na jedno od prikupnih mjesta za EE otpad.

Gdje s baterijama i tonerima?

Stare baterije, toneri iz printera i kopirnih uređaja ne spadaju u kategoriju EE otpada. Za zbrinjavanje otpada iz navedenih kategorija potrebno se obratiti poduzećima koja imaju dozvolu za gospodarenje otpadom ove vrste.

Sve potrebne informacije možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu okoliša www.azo.hr. Na ovoj adresi također možete pronaći informacije o zbrinjavanju svih ostalih kategorija otpada i zaštiti okoliša.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POPIS PROIZVODA PREMA VRSTAMA 120 KB PDF

Pojmovnik

Agencija za zaštitu okoliša je javna ustanova osnovana za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu.

EE otpad iz kućanstva je otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.

EEA - European Environment Agency (http://www.eea.europa.eu/)

Električna i elektronička oprema i uređaji predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima.

Električni i elektronički otpad je otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično).

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je pravna osoba s javnim ovlastima koja provodi aktivnosti na organiziranju gospodarenja EE otpadom sukladno odredbama Pravilnika.

Opasna tvar je tvar koja je posebnim zakonom, posebnim propisima i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku određena kao opasna tvar.

Ovlaštena osoba za skupljanje EE otpada je pravna ili fizička osoba koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja EE otpada i ovlaštenik je koncesije za skupljanje EE otpada.

Ponovna uporaba EE otpada je svaki postupak pri kojem se EE otpad ili njegovi sastavni dijelovi koriste za prvotnu namjenu za koju su bili namijenjeni.

Posjednik EE otpada je pravna ili fizička osoba koja posjeduje EE otpad ili čijom registriranom djelatnošću stalno ili povremeno nastaje EE otpad.

Postupci gospodarenja otpadom su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada.

Prevencija predstavlja mjere u cilju smanjenja količine i štetnosti za okoliš EE otpada uključujući i materijale i tvari sadržane u EE otpadu.

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.

Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.

Skupljanje EE otpada je skupljanje, skladištenje, razvrstavanje i prijevoz do mjesta obrade i oporabe.

Tehnološki procesi gospodarenja otpadom su određene funkcionalno-tehnološke cjeline gospodarenja otpadom kojima se opisuje materijalni tok otpada, a uključuje prikupljanje, prihvat, skladištenje, prethodno razvrstavanje i razvrstavanje, miješanje otpada, pakiranje, popravak, čišćenje, provjera budućeg proizvoda i u slučaju oporabe ili zbrinjavanja otpada tehnološke procese koje je odredio podnositelj zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom sukladno smjernicama.

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment

Zeleni otoci

U Gradu Drnišu postavljeno je za sada 12 tzv. zelena otoka, odnosno mjesta na kojima se besplatno odvaja i odlaže staklo, papir i PET ambalaža. Na tim se mjestima nalaze specijalne posude koje su označene bojama radi jednostavnije prepoznatljivosti. Plavi kontejneri namijenjeni su za odlaganje papira, žuti za PET ambalažu, dok su zeleni za odlaganje stakla. To je ujedno i način da s građanima omogući primarana selekcija otpada iz kućanastva, međutim neki se građani ponašaju suprotno očekivanome, tako se zelene otoke smatra svojevrsnim deponijima na koje se dovozi glomazni otpad. Apeliramo na građane da svako vandalsko ponašanje prema navedenim posudama za otpad koje se nalaze na zelenim otocima prijave u Gradsku čistoću Drniš d.o.o. jer, ako štetu ne plati počinitelj, obnovu kontejnera i nabavu istih financiraju u konačnici sami građani.

Lokacije zelenih otoka

 • DOM ZDRAVLJA – KARDINALA UTJEŠINOVIĆA (papir, plastika, staklo, odjeća)
 • HOTEL DANICA (papir, plastika, staklo)
 • VRH KEVIĆA STRANE – STJEPANA RADIĆA (papir, plastika, staklo)
 • FENČEVINA (papir, plastika, staklo)
 • OSNOVNA ŠKOLA (papir, plastika, staklo, odjeća)
 • NOVA ZGRADA HR. BRANITELJA (GLAVICA) (papir, plastika, staklo)
 • PODVORNICA (papir, plastika, staklo)
 • VETERINARSKA AMBULANTA (papir, plastika, staklo)
 • GRADSKI PARK (papir, plastika, staklo)
 • BALEK (papir, plastika, staklo)
 • MATERIZE (papir, plastika, staklo)
 • ULICA IVANA MEŠTROVIĆA (papir, plastika, staklo)

Više članaka ...